Dialogmöte inför årets arbete med standardiserade vårdförlopp

Sidan publicerades 10 februari 2016

27 januari möttes regionens projekt-, ledtids-, IT- och informationsansvariga för standardiserade förlopp (SVF) under ledning av Pia Jestin, regional verksamhetsutvecklare och Birgitta Clarin, chef, RCC Uppsala Örebro för att diskutera det fortsatta arbetet med att införa SVF. Syftet med mötet var att utbyta erfarenheter och försöka lösa eventuella problem tillsammans.

Diaglogmöte SVFMötets program höll sig huvudsakligen till tre områden - handlingsplan, ledtidsrapportering/KVÅ-kodning och kommunikation/information.

Handlingsplan för SVF

RCC Uppsala Örebro stödjer och håller ihop arbetsprocessen för införandet av SVF i regionen. I det arbetet ingår också att samordna och överlämna regionens handlingsplaner och redovisningar till Socialdepartementet. För att få ta del av vårens medel ska landstingens handlingsplaner för 2016 överlämnas senast den 15 mars 2016.

Dialogmöte VästeråsLandstingen/regionerna ska utgå från en mall för handlingsplanen som har tagits fram av RCC samverkan och fastställts av Socialdepartementet.  

- Det är viktigt att kraven på vad som ska ingå i handlingsplanen uppfylls. Landstingen ska identifiera utmaningar, göra en konsekvensanalys och bedöma eventuella undanträngningseffekter som kan uppstå inklusive beskrivningar på hur man tänker lösa dessa, framhåller Birgitta Clarin. Patientföreträdare ska ges möjlighet att ge sina synpunkter på handlingsplanerna. Patientrepresentanter i de lokala cancerråden bör involveras, fortsätter hon.  

PREM-enkät

Ett annat viktigt krav i mallen för handlingsplanen är att PREM-enkäten för SVF (Patient Reported Experience Measures) som tagits fram av SKL och RCC samverkan ska användas. Kravet gäller de fem första SVF i första hand men man ser gärna att även SVF som införs under 2016 utvärderas med enkäten.

Jessica Nordlander, koordinator vid RCC Uppsala Örebro, presenterade PREM-enkäten för SVF. Patienten ska besvara PREM-enkäten efter att beslut om behandling är taget alternativt beslut om avslutat SVF.

En nationell redovisning av PREM-enkäten planeras där regionernas resultat kommer att jämföras. Deltagarna var positiva till denna återkoppling som kommer att visa om vården gör rätt ur patientens perspektiv.

Ledtidsrapportering och KVÅ-kodning

Dialogmöte VästeråsMarianne Pira, samordnare väntetider i vården, Hälso- och sjukvårdsavdelningen, Landstinget i Uppsala län, presenterade arbetet med framtagandet av KVÅ-koder och de kodvägledningar som ligger på cancercentrum.se. Den nationella arbetsgruppen har föreslagit att man för lokal uppföljning och analys av ledtider ska även kunna registrera avvikelser så som patientvald väntan (PVV), medicinsk orsakad väntan (MOV) och verksamhetsorsakad väntan (VOV).

Deltagarna efterlyste tydliga definitioner och kodvägledningar så att alla kodar lika. Exempelvis - Hur gör man med en patient vald väntetid (PVV) som omfattar en längre tid, ska patienten tas ur SVF?

- Vi måste alltid tänka på patientperspektivet och acceptera patientens val. Om patienten väljer att inte bli behandlad alls, först då kan det vara motiverat att plocka bort patienten från SVF. Om patienten själv väljer att skjuta på start av sin behandling kan man inte avsluta vårdförloppet, säger Pia Jestin.

Kommunikation/Information

- RCC stödjer landstingens/regionernas arbete vad det gäller kommunikation och information. Men den kommunikativa frågan ägs av varje landsting som ansvarar för att kommunisera ut budskapet. Arbetet utförs av den regionala kommunikatörsgruppen bestående av kommunikatörer från respektive landsting/region, öppnar Birgitta Clarin.

Dialogmöte VästeråsDet är viktigt att cheferna informerar vårdpersonalen, ansvaret ligger hos dem. Kommunikatörer ska hålla informationsmöten för att informera cheferna och deras arbetsgrupp.

Hon menar att det är viktigt att ha i åtanke att SVF information är färskvara och att aktuell information bör gå ut kontinuerligt. Inte minst är det mycket viktigt att informationen når primärvården och den privata vården, påpekar Birgitta Clarin.

RCC Uppsala Örebro kommer närmast att stödja landstingen/regioner i arbetet med de kommande handlingsplanerna genom att noggrant följa deras arbete och ge support vid frågor och funderingar kring detta arbete.

Läs mer och ladda ner dokument

Mall för framtagande av handlingsplan

Uppföljning av vårdförlopp och ledtider

Fastställda standardiserade vårdförlopp