Workshop om handlingsplan för införandet av standardiserade vårdförlopp

Sidan publicerades 2 mars 2015

Den nationella satsningen på kortare väntetider och införandet standardiserade vårdförlopp (SVF) kräver att alla landsting i Sverige tar fram en handlingsplan som beskriver hur landstingen avser att införa SVF. 

workshop alla

Den 24 februari bjöd RCC Uppsala Örebro in till en workshop, för att stödja landstingen i arbetet med handlingsplanerna.  Deltagarna bestod av nyckelpersoner från respektive landsting. Syftet med dagen var att stöta och blöta så mycket frågor som möjligt inom områdena - primärvård, patologi, radiologi, kontaktsjuksköterskor och väntetidsmätning.

Alla landsting har en organisation för både handlingsplan och för att starta implementeringen av de standardiserade vårdförloppen. Fortfarande kvarstår den stora utmaningen att hämta data för att kunna mäta att man verkligen kommer att få ner väntetiderna med hjälp av vårdförloppen. Däremot har man i många fall genomfört kartläggning av volym, flaskhalsar och viktiga resursbehov, och tidsplaner fanns. Andra områden som identifierades som utmaningar var – undanträngningsproblematik, kompetensförsörjning, överkapacitet, patologi och radiologi.

En viktig framgångsfaktor kommer att vara bra kommunikation på alla nivåer i landstingen. Landstingen har hittills gjort olika informationsinsatser och planerar att skapa interna webbar med enkel och tydlig information om SVF, t ex om beslutsstöd och koordinationsfunktioner. Utbildningar, föreläsningar, diskussioner och workshops har genomförts. Det regionala nätverket för kommunikation kring de standardiserade vårdförloppen fick uppdraget att se över hur sjukvårdsregionen på bästa sätt kan samarbeta kring den frågan.

– Primärvården välkomnar införandet av standardiserade vårdförlopp men ska det fungera måste både processen och informationen vara enkelt, begripligt och lika i alla landsting. SVF måste starta på samma sätt – då kommer vi att lyckas, säger Börje Svensson, chefläkare inom primärvården i landstinget i Gävleborg. bild 2

Lars Holmberg, verksamhetschef vid RCC Uppsala Örebro, påpekade att det är viktigt att patientföreträdare deltar redan nu i arbetet med framtagandet av handlingsplanen och att de ska medverka i de lokala cancerråden. Kontakterna med patientföreträdarna kan nås via vårdprogramgrupper, patientrådet eller patientföreningarna.

– Hur-svar kanske kan inte ges på alla frågor i handlingsplanen men det ska finnas beslut i högsta ledningen, att ansvar är tilldelat, att flaskhalsar är identifierade, att det finns en åtgärdplan och slutligen att det finns en tidsplan, sade Lars Holmberg.

Torgny Nilsson, logistiker från Region Halland, redogjorde för deras arbete med datainsamling via PAS - ”Utdata i processform” VAS, vårdadministrativ system. Ett system där man får ut realdata var ett bra exempel på hur man kan lösa väntetidsmätningen.

– Att skapa ett bra system för väntetidsmätningen kommer vara en process som kommer att kräva sin tid, konstaterade Lars Holmberg.

Lars Holmberg menade att man måste tänka på att systemen ska kunna tala med varandra i framtiden och att de bör ha gemensamma regler.

Inför gruppdiskussionerna på eftermiddagen uppmanades deltagarna tänka ”hur” frågor.

bild 3

I sammanfattningen av diskussionerna framgick bland annat att inom mätning av väntetider fanns det fortsatt frågetecken om hur landstingen ska mäta vid landstingsöverskridande vårdprocesser. Önskan om en nationell lösning framfördes. 

Inom information-/kommunikationsområdet fortsatte man att prata om behovet av lättillgänglig central information med enkla instruktioner och beslutstöd på interna webbar. Språket ska vara standardiserat, enkelt och begriplig.

I områden patologi och radiologi efterlyste man regionalt samarbete. En utmaning inom patologin var kompentensöverföringen. Här skulle man kunna tillämpa regionalt samarbete, t ex inom utbildningen.

– Det är glädjande att se hur mycket arbete redan pågår och det känns tryggt att se detta, avslutade Lars Holmberg.