Uppsalaforskare presenterar nya rön angående kvaliteten på vården i livets slut för äldre patienter med cancer

Sidan publicerades 20 maj 2015

I gårdagens upplaga av Uppsala Nya Tidning finns en intervju publicerad med forskaren och ST-läkaren vid Akademiska sjukhuset Magnus Lindskog, där han beskriver den studie han gjort tillsammans med kollegor från Karolinska Institutet och Umeå Universitet. Artikeln belyser skillnader mellan äldre och yngre patienter som dör till följd av cancersjukdom, vad gäller kvaliteten på vården under den sista levnadsveckan.

Syftet med studien var att se om cancerpatienters ålder påverkar kvaliteten på den palliativa vården i vårt land. I studien har man analyserat data från Svenska Palliativregistret (SPR) för de vuxna patienter i Sverige som dött en väntad död till följd av cancersjukdom under 2011 och 2012.

Sammanfattningsvis visar studien på skillnader beroende på ålder vid tio av de tretton analyserade kvalitetsindikatorerna. Yngre patienter är i större utsträckning informerade om sin situation än de äldre patienterna, detta gäller även anhöriga till yngre patienterna. Närstående till yngre patienter får oftare erbjudande om stödinsatser i sorgearbetet en till två månader efter dödsfallet.

De yngre patienterna får enligt studieresultaten oftare skatta förekomst av smärta, smärtintensitet och andra symptom. Vidare visar resultaten att palliativa konsultteam oftare kopplas in som stöd i vården av den yngre patienten och att läkemedel mot smärta, ångest och illamående i större utsträckning förskrivs till de patienter som är i behov av det i den yngre gruppen.

Slutsatsen blir enligt författarna att högre ålder är en riskindikator för lägre kvalitet på vården i livets slut hos cancerpatienter i Sverige. Denna information ger oss ytterligare utmaningar i vårt uppdrag att skapa en jämlik cancervård i vår region och i vårt land.

Läs mer - Äldre döende riskerar sämre vård (UNTs artikel)

Referens: Lindskog, M. et al., Old age as risk indicator for poor end-of-life care quality – A population-based study of cancer deaths from the Swedish Register of Palliative Care. European Journal of Cancer (2015). 

Jessica Nordlander, koordinator för vårdprocessgruppen för palliativ vård vid RCC Uppsala Örebro