Till regionspecifikt innehåll

Min vårdplan i cancervården

Alla patienter med cancer bör ha en skriftlig Min vårdplan som individanpassas utifrån patientens behov. Den ska tas fram för och med patienten.

Syftet är att ge tydlig information och stöd till patient och närstående, att göra dem delaktiga i vården samt att öka deras trygghet. Min vårdplan erbjuds analogt på papper eller i digital form.

Min vårdplan ska innehålla

 • Kontaktuppgifter till läkare, kontaktsjuksköterska och kurator samt till andra viktiga stödfunktioner
 • Tider för undersökningar och behandlingar
 • Råd och beskrivningar av åtgärder under utredning, behandling och rehabilitering
 • Information om sjukdomen
 • Patientens rehabiliteringsplan
 • Tydliggörande av vad patienten kan göra själv
 • Information om praktiska frågor och patientens rättigheter

Efter avslutad behandling:

 • Tydlig information om den fortsatta uppföljningen
 • Information om vad som är viktigt för patienten att tänka på
 • En sammanfattning av vården som beskriver vad patienten har varit med om

Inom varje vårdprocess behöver riktlinjer utarbetas för hur registrering, upprättande och uppdatering av Min vårdplan ska ske i praktiken.

Nationell Min vårdplan

RCC påbörjade våren 2020 ett arbete med att ta fram nationell patientinformation till Min vårdplan, per cancerdiagnos eller övergripande diagnosgrupp. Syftet är att öka jämlikheten och kvaliteten på informationen, att avlasta regioner och verksamheter samt att öka patientens delaktighet och trygghet.

Nationell Min vårdplan kommer att finnas tillgänglig och klar att använda successivt med start runt årsskiftet 2020/21, digitalt via 1177 Vårdguiden och för utskrift på cancercentrum.se.

Min vårdplan bröstcancer är publicerad. Under 2021 publiceras även nationell patientinformation för Min vårdplan inom diagnoserna: tjock- och ändtarmscancer, peniscancer, prostatacancer, äggstockscancer, huvud- och halscancer, urinblåsecancer, tumörer i centrala nervsystemet, myelom och barncancer.

Du hittar nationell Min vårdplan för utskrift på papper under respektive cancerdiagnos, på sidan Patientinformation, Min vårdplan.

Regionspecifikt innehåll

 • Mellansverige
 • Norr
 • Stockholm Gotland
 • Syd
 • Sydöst
 • Väst

Astrid Isoz

verksamhetsutvecklare

RCC Syd

Broschyr om Min vårdplan och aktiva överlämningar

I informationsmaterialet "Stöd för dig som arbetar i teamet runt cancerpatienten" kan du läsa mer om Min Vårdplan och aktiva överlämningar. Broschren riktar sig till dig som arbetar i teamet runt cancerpatienten eller är chef inom cancervården och innehåller utvalda generiska texter från de nationella vårdprogrammen.   

Läs mer och ladda ner broschyren här. 

Kontakt

porträtt

Sofie Grinneback

utvecklingsledare

RCC Väst