Utbildningsmaterial

Utbildningsmaterial om det nationella vårdprogrammet för cervixcancerprevention som beslutats 2017.

Innehållet riktar sig till vårdpersonal och kan användas för information och utbildning i regioner och landsting.

  • Presentationsmaterial (powerpoint)
    Materialet är främst tänkt att användas för undervisning i grupp, men fungerar även som en enkel sammafattning av de olika kapitlen i vårdprogrammet och kan användas för enskilda studier.
  • Korta informationsfilmer 
    Sju korta filmer om nationella vårdprogrammet för cervixcancerprevention. De är mellan en och tre minuter långa och ger en snabb, allmän och lättfattlig orientering om det grundläggande i vårdprogrammet.
  • Webbutbildning
    En webbutbildning som i första hand vänder sig till barnmorskor inom mödrahälsovården samt utredande gynekologmottagningar är under framtagande och beräknas vara färdig våren/sommaren 2017. 

Faktaägare: Björn Strander
Gemensam information uppdaterad: 19 juni 2017