Förebyggande och tidig upptäckt av tarmcancer

Den nationella studien för screening mot tjock- och ändtarmscancer, SCREESCO (Screening of Swedish colons), startade i februari 2014. Totalt ingår 200 000 svenskar i studien.

Studien är en multicenterstudie med 32 deltagande sjukhus i 18 landsting, och ska undersöka vilken screeningmetod som bäst förebygger och hittar tarmcancer i ett tidigt skede. Den blir också en metod att samla erfarenheter av ordnat införande av screening och kvalitetssäkra koloskopiverksamheten hos deltagande enheter.

Deltagande landsting

SCREESCO-studien genomförs av landsting och regioner med Regionala cancercentrum i samverkan som styrgrupp. Studien samordnas och administreras av RCC Uppsala Örebro och är granskad och godkänd av Regionala Etikprövningsnämnden i Stockholm.

Stockholms läns landsting och region Gotland deltar inte i studien då de redan erbjuder invånarna tarmcancerscreening. I Västernorrland pågår för närvarande diskussioner om att införa tarmcancerscreening motsvarande den i Stockholm-Gotland. 

Inklusionstiden pågår under tre år och uppföljningstiden för utvärdering av de primära effektmåtten, insjuknande och död, är satt till 15 år.

Faktaägare: Rolf Hultcrantz, projektledare, Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge
Ansvarig redaktör: Jana Howe
Sidan uppdaterad: 21 december 2016

Regionalt