Väntetider standardiserade vårdförlopp

I diagrammet visas endast kirurgisk åtgärd vid huvud- och halscancer, läkemedelsbehandling vid matstrupe- och magsäckscancer, botande behandling vid högrisk prostatacancer och kirurgiska åtgärder vid urinblåsecancer * (se viktig notering).
Diagrammen har uppdaterats 14 nov 2016 efter att nya data inkommit.

Att notera om redovisningen

* För cancer i urinblåsa och urinvägar är andelen inom maximal ledtid falskt för hög. Se förklaring.

Den väntetid som mäts nationellt räknas från välgrundad misstanke till start av första behandling.

Endast SVF som avslutats med start av behandling (exempelvis läkemedel, kirurgi, aktiv expektans eller symtomlindrande palliativ vård) ingår i väntetidsredovisningen.

SVF som avslutats innan start av behandling (t.ex. misstanke om cancer avskrivs) ingår inte i väntetidsrapporteringen.

Om data saknas för enskilt landsting eller region beror det på att det är färre än tio patienter som startat behandling och därmed avslutat vårdförloppet i landstinget eller regionen.

Skillnaderna i väntetider mellan landstingen ska tolkas med försiktighet

Av nedanstående skäl redovisas väntetiderna endast för de fem första vårdförloppen och för perioden 1 jan – 30 jun 2016.

  • Några landsting har för närvarande svårt att fånga data från till exempel primärvård och privata utförare, vilket påverkar rapporteringen av väntetiderna.
  • Landstingen,  som ansvarar för kvalitetssäkringen av inrapporterad data, har kommit olika långt i detta arbete.

Faktaägare: Helena Brändström
Ansvarig redaktör: Bo Alm
Sidan uppdaterad: 17 november 2016

Regionalt