Patienternas upplevelser av standardiserade vårdförlopp

Hur upplever patienterna standardiserade vårdförlopp? Under 2016 har en nationell undersökning gjorts för att ta reda på patienternas upplevelser inom huvud- och halscancer, matstrups- och magsäckscancer, prostatacancer, cancer i urinblåsa och urinvägar samt akut myeloisk leukemi (AML).

Så tycker patienterna - ta del av rapporten

Rapport: Så tycker patienterna om standardiserade vårdförlopp
Bilaga 1: PREM-enkät
Bilaga 2: Följebrev
Bilaga 3: Valideringsrapport

Varför en undersökning?

Standardiserade vårdförlopp införs inom cancervården för att förbättra tillgängligheten, korta väntetiderna och öka patienternas delaktighet. Kunskap om patienternas upplevelse av vården när det gäller väntetider, samordning och information är viktig. Av den anledningen genomförs en nationell undersökning.  

Om undersökningen

Patienter som träffar en kontaktsjuksköterska och/eller koordinator får information om enkäten. Vid det mötet finns möjlighet att ställa frågor. När enkäten skickas till patienten finns mer information i ett följebrev.

Vykortet med information som delas ut till patienten (pdf) 

Från och med mars till och med juni 2016 har 4 615 enkäter skickats ut till patienter som utretts utifrån välgrundad misstanke om cancer och avslutats enligt ett SVF. Av 4 615 utskickade enkäter har 2 385 besvarats, vilket ger en svarsfrekvens på 51,7 procent. För de patienter som vid avslut av utredning går in i en behandling, i den här rapporten benämnda som cancerpatienter, är svarsfrekvensen högre, 61 procent.

Från oktober 2016 kommer landstingen även att kunna skicka ut enkäter till patienter för de 13 nya vårdförlopp som startat under 2016.

PREM

Enkäten som skickats ut är en så kallad PREM-enkät. PREM står för Patient Reported Experience Measures, på svenska Patient Rapporterade Erfarenhets Mått. 

Sidan uppdaterad: 3 november 2016

Regionalt