Jämlik vård

En stor del av RCCs arbete med den nationella cancerstrategin har som övergripande mål att bidra till en mer jämlik cancervård. En mer jämlik och patientfokuserad vård ingår som en dimension i flera av de kriterier som utgör RCCs samlade uppdrag.

Nationella vårdprogram

De nationella vårdprogrammen bygger på bästa medicinska kunskap och ger rekommendationer om utredning, behandling, omvårdnad, rehabilitering och uppföljning av patienter. Hela tanken med dessa behandlingsrekommendationer är just att alla patienter ska få tillgång till samma goda och likvärdiga vård – oavsett bostadsort, kön och socioekonomisk status.

Nivåstrukturering

Regionala cancercentrums arbete med koncentration av högspecialiserad cancervård till färre platser i landet än sex har en tydlig koppling till att åstadkomma en mer jämlik vård. Arbetet ska säkerställa att alla patienter får tillgång till den allra bästa expertisen i landet när deras sjukdom kräver komplicerade och komplexa åtgärder.

Standardiserade vårdförlopp

Grundtanken med standardiserade vårdförlopp är att alla patienter ska få samma möjligheter att snabbt bli utredda och komma under behandling. Alla ska utreda patienter på samma standardiserade sätt, utan att ge avkall på vare sig kvalitet eller patientens behov och situation. Man ska inte behöva vänta längre på undersökning än vad som är medicinskt motiverat och man ska inte behöva vänta längre i landsting A än man gör i landsting B.

Kontaktsjuksköterskor

Genom att alla cancerpatienter som önskar erbjuds en fast vårdkontakt och får en individuell vårdplan förbättras informationen och kommunikationen mellan patienten och vårdenheten, att skapa tillgänglighet, kontinuitet och trygghet och att stärka patientens möjligheter till delaktighet i vården. Att fler patienter i cancervården får tilgång till kontaksjuksköterska.

Multidisciplinära konferenser

Multidisciplinär konferens är ett allt vanligare och viktigare inslag i bedömningen och behandlingen av patienter med cancer. Ur ett jämlikhetsperspektiv är det både viktigt och glädjande att allt fler patienter blir bedömda i en lokal, regional eller nationell multidisciplinär konferens inom allt fler diagnoser. Idag får till exempel alla patienter som behöver botande kirurgi för peniscancer en bedömning av ett nationellt multiprofessionellt team, oavsett var i landet patienterna bor.

 

Faktaägare: Lena SharpLena Sharp
Sidan uppdaterad: 31 mars 2017

Regionalt