Min vårdplan i cancervården

En individuell skriftlig vårdplan, Min vårdplan, ska tas fram för varje patient med cancer. Min vårdplan är ett samlat dokument som uppdateras kontinuerligt. Namnet Min vårdplan tydliggör att vårdplanen skrivs för och med patienten. Socialstyrelsen har tagit fram nya KVÅ-koder för registrering av Min vårdplan. De ska användas när Min vårdplan skapas eller uppdateras för att kunna följa införandet och utvecklingen av Min vårdplan. Koderna gäller från 1 januari 2017.

Nya KVÅ-koder

Beslutet att införa Min vårdplan för alla patienter i cancervården medför nya arbetsuppgifter för kontaksjuksköterskor inom cancervården och övriga professioner i patientens vårdkedja.

Det kommer vara av stor vikt att kunna följa utvecklingen av införandet av Min vårdplan, då den utgör en kvalitetsindikator på vårdens förmåga att stödja patienter och närstående i en personcentrerad riktning.

Registrering och ansvar

De nya koderna ska registreras när Min vårdplan skrivs eller uppdaterats tillsammans med patienten. Det är kontaktsjuksköterskans ansvar att Min vårdplan upprättas, även om flera olika yrkesgrupper bör vara och är delaktiga. Då blir det logiskt att kontaktsjuksköterskan även registrerar när det är säkerställt att Min vårdplan innehåller alla delar som bokade tider med vården, information om diagnosen och en rehabiliteringsplan – allt utifrån patientens behov.

Inom varje enhet och vårdprocess, behöver nu ett arbete starta med hur processen kring registrering, skapandet och uppdatering av Min vårdplan ska ske i praktiken.Mer information om de nya koderna finns i den ordinarie kodhandboken från Socialstyrelsen. 

Min vårdplan upprättas i samband med utredning av cancer och då anges koden XV019. Därefter används koden XV020 vid uppdatering/revidering av Min vårdplan.

Min vårdplan är patientens dokument och ska följa patienten genom vården. Det innebär att till exempel vid byte av klinik skapas inte en ny Min vårdplan, utan det är en uppdatering/revidering som sker.

 • XV019 Upprättande av "Min vårdplan" inom cancervården.
  Individuell skriftlig vårdplan som skrivs för och med patienten.
 • XV020 Revidering av "Min vårdplan" inom cancervården.
  Revidering av individuell skriftlig vårdplan som skrivits för och med patienten.

Om Min vårdplan

Införandet av den Nationella cancerstrategin signalerar ett positivt skifte mot en mer personcentrerad vård, där patient och närståendes behov är utgångspunkten för vårdpersonalens professionella bedömningar.

Min vårdplan är ett avgörande verktyg för att förverkliga målen i den Nationella cancerstrategin med att skapa trygghet för patienter och närstående och underlätta patientens navigering mellan olika utförare av vård och behandling. Min vårdplan ska fokusera på och utgå från patientens behov, det vill säga - den ska skrivas tillsammans med patienten. 

Min vårdplan ska innehålla:

 • Kontaktuppgifter till läkare, kontaktsjuksköterska och kurator samt andra viktiga personer.
 • Tider för undersökningar och behandlingar samt en beskrivning av när olika åtgärder ska ske.
 • Stöd, råd och åtgärder under behandling och rehabilitering.
 • Svar på praktiska frågor och på vad patienten kan göra själv.
 • Information om patientens rättigheter, till exempel rätten till ny medicinsk bedömning.
 • Efter avslutad behandling: Tydlig information om hur den fortsatta uppföljningen ser ut, till exempel vem patienten ska vända sig till.
 • Efter avslutad behandling: En sammanfattning av vården som beskriver vad patienten har varit med om och vad som är viktigt att tänka på.

Patienten ska ges information om varför han/hon får Min vårdplan. Följande skriftliga information till patienten ska finnas med i de anpassningar som sker inom varje patientprocess:

”Min vårdplan får du som patient för att du ska kunna vara delaktig i din vård i den utsträckning som du önskar. Vårdplanen ska bidra till att du känner dig trygg och välinformerad, att du har inflytande över det som är viktigt för dig och att du förstår vad som händer under utredning och behandling. Min vårdplan ska uppdateras när vård och behandling ändras på ett sätt som har betydelse för dig”.

Aktiva överlämningar

Under patientens tid i cancervården förekommer ofta överlämningar mellan olika vårdgivare. För att skapa en sammanhållen vårdkedja för patient och närstående ska alla överlämningar vara ”aktiva”. Aktiv överlämning innebär att den som har ansvaret för patienten tar kontakt, muntligt och skriftligt, med nästa instans.

Den som aktivt överlämnat har fortsatt ansvar till dess att mottagande instans bekräftat att kontakt tagits med patienten. Mottagande instans finns inom specialistvård, primärvård eller kommunal vård, exempelvis ny namngiven kontaktsjuksköterska, rehabiliteringsansvarig, med flera. Byte av ansvarig vårdgivare ska tydligt framgå i journalen och i patientens Min vårdplan.

Min vårdplan digitaliseras

Regionala cancercentrum arbetar på regional och nationell nivå för att patienter ska kunna ta del av information på ett så lätt sätt som möjligt under tiden som vårdkedjan pågår. Nu pågår ett nationellt arbete för att digitalisera Min vårdplan och därmed underlätta ytterligare för patienter att få information samt själva föra anteckningar.

En förstudie har påbörjats, och samordnas på SKL för att sedan lämnas över till 1177 Vårdguiden där den tekniska utvecklingen sker. Arbetet bedrivs genom ett antal workshops tillsammans med verksamhetsrepresentanter, IT-arkitekt, interaktionsdesigner, patientföreträdare, programansvarig på SKL och projektägare för 1177 vårdguiden. I arbetet tas både patient och verksamhetsperspektivet tillvara. 

Faktaägare: Bodil Westman, sjuksköterska RCC Stockholm - Gotland
Sidan uppdaterad: 6 februari 2017

Regionalt