Gällande vårdförlopp matstrups- och magsäckscancer

Uppdatering av gemensamma texter 2015-12-21

Ingång till standardiserat vårdförlopp

Symtom som ska föranleda misstanke

Nytillkomna sväljsvårigheter ska föranleda misstanke och patienten ska remitteras till gastroskopi (filterfunktion).

Följande kan föranleda utredning med gastroskopi (filterfunktion):

 • järnbristanemi
 • kraftig oförklarad viktnedgång
 • nytillkommen tidig mättnadskänsla sedan minst 3 veckor
 • gastrointestinal blödning
 • nytillkomna kräkningar sedan minst 3 veckor.

Läs mer i vårdprogrammet: 

Kapitel 7 Symtom och klassiska fynd vid cancer i esofagus och ventrikel

Remiss till filterfunktion

Remissen ska innehålla följande:

 • anamnes, ange särskilt 
  • symtom som ligger till grund för misstanke och tidigare utredningar av dem
  • samsjuklighet
  • tidigare sjukdomar och behandlingar
  • läkemedelsöverkänslighet
  • läkemedel (särskilt trombocythämmare eller antikoagulantia)
  • social situation, eventuella språkhinder eller funktionsnedsättningar
 • kontaktuppgifter för patienten inklusive mobiltelefonnummer.

Filterfunktion

Filterfunktionen inleds med remissgranskning. Om remissgranskningen bekräftar misstanken om cancer ska patienten kallas till gastroskopi. Om gastroskopin visar misstanke om cancer ska biopsier tas.

För handläggning av undersökningsfynd, se Definition av välgrundad misstanke.

Läs mer i vårdprogrammet:

Kapitel 8. Histopatologisk klassifikation av cancer i esofagus och ventrikel

Kapitel 9.3 Endoskopi

Lathund för endoskopister

Texten är skriven av den nationella vårdprogramgruppen men är endast publicerad här och inte i det nationella vårdprogrammet.

Följande viktiga information ska anges i gastroskopiberättelsen:

Esofaguscancer

 • Avstånd från tandraden till:
  • Tumörens övre- och nedre kant samt hur stor del av cirkumferensen som omfattas
  • Övre begränsning av eventuell Barretts slemhinna
  • Gastro-esofageala övergången
  • Är tumören synlig med everterat gastroskop från ventrikel och hur långt distalt från gastro-esofageala övergången är i så fall tumörens distala kant belägen?
  • Tidiga tumörer (stadie 0) beskrivs lämpligen även morfologiskt. Här länkas du till denna sektion i VP.

Ventrikelcancer

 • Beskriv lokalisation (fundus, corpus, antrum, pylorus, minorsidan, majorsidan, fram/baksida)
 • Reagerar ventrikeln normalt på uppblåsning med luft eller verkar väggen generellt stel?

Minst 7 biopsier rekommenderas för tillräcklig sensitivitet

Andra tips vid gastroskopi:

 • Om du inte kan passera en strikturerande tumör, försök med ett tunnare nasalt instrument eller barn gastroskop.
 • Stent ska undvikas innan terapibeslut! Kontakta koordinator på slutbehandlande klinik om ni överväger stent.
 • Undvik att dilatera om du inte har stor vana eftersom risken för perforation är hög. 

Läs mer i vårdprogrammet:

Kapitel 8. Histopatologisk klassifikation av cancer i esofagus och ventrikel

Kapitel 9.3 Endoskopi

Definition av välgrundad misstanke

Välgrundad misstanke om matstrups- eller magsäckscancer kan väckas genom undersökningsfynd vid gastroskopi eller i samband med PAD-svar där undersökningsfynden från gastroskopi inte givit misstanke om matstrups- eller magsäckscancer.

Om undersökningsfynd vid gastroskopin ger misstanke om matstrups- eller magsäckscancer ska patienten remitteras till utredning utan att PAD-svaret inväntats. 

Om undersökningsfyndet inte ger misstanke om matstrups- eller magsäckscancer ansvarar endoskopisten för att bevaka PAD-svaret och remittera patienten till utredning om svaret ger välgrundad misstanke eller återremittera patienten om misstanken avskrivits. 

Vid oväntat fynd av cancer kan patologen för att skynda på processen kontakta koordinatorsfuntktionen vid den enhet som gör utredningar enligt det standardiserade vårdförloppet, men ansvaret för detta ligger på endoskopisten. 

I de fall då gastroskopin har gjorts vid den enhet som utför utredningen krävs ingen remiss, men det ska noteras i patientens journal och det patientadministrativa systemet att utredningen sker som en del i ett standardiserat vårdförlopp.

Remiss vid välgrundad misstanke

Remissen till utredning enligt det standardiserade vårdförloppet ska innehålla 

 • gastroskopiberättelsen 
 • PAD-svar, om välgrundad misstanke uppstått först vid PAD-svaret
 • kopia på remissen till gastroskopin kompletterad med uppgifter om
  • längd och vikt
  • läkemedel: diabetesmedicin och metotrexat
  • pacemaker.

Remissen ska omedelbart skickas till utredning med mottagande och kvittering inom ett dygn. 

 

Kommunikation och delaktighet

Den som remitterar till filterfunktionen har ansvar för att informera patienten om att det finns anledning att misstänka cancer.

Om gastroskopin ger välgrundad misstanke om cancer ska endoskopisten informera patienten om att det finns anledning att misstänka cancer och att patienten kommer att kallas till vidare utredning enligt standardiserat vårdförlopp.  

Om gastroskopin inte ger välgrundad misstanke om cancer ska endoskopisten informera patienten om att patienten återremitteras och att den remitterande läkaren kommer att ta kontakt.