Nyheter

Nyheter från RCC Norr.

20
OKT

Norr

Regiondag om cancerrehabilitering

I maj 2017 godkändes det reviderade nationella vårdprogrammet för cancerrehabilitering. Det innehåller en rad aspekter som behöver anpassas och förankras, både regionalt och lokalt. Vårdprogrammets rekommendationer speglar vårdprogramgruppens uppfattning, mot bakgrund av vetenskaplig evidens och samlad svensk erfarenhet.


18
OKT

Norr

Det är aldrig för sent!

Det är aldrig för sent att börja röra på sig och det är aldrig för sent att sluta röka. Det var budskapen när RCC Norrs cancerpreventionsgrupper för fysisk aktivitet och tobak inbjöd till en eftermiddag om sunda levnadsvanor som en del av sekundärprevention och rehabilitering.


10
OKT

Norr

Nytt nyhetsbrev från RCC Norr

I vårt senaste nyhetsbrev kan du bland annat läsa om norra regionens fyra diagnostiska centrum och cancerpreventivt arbete. Välkommen som prenumerant!


29
SEP

Norr

Goda levnadsvanor kan förebygga cancer

Med befolkningstillväxt och ökad medellivslängd, ökar också antalet personer som drabbas av cancer. Under de senaste 20 åren har antalet cancerfall årligen ökat med 2 procent bland kvinnor och med 2,4 procent bland män. År 2040 kommer 630 000 personer i Sverige ha fått en cancerdiagnos under de senaste tio åren – vilket är en fördubbling jämfört med idag. Enligt Världshälsoorganisationen (WHO) skulle 30 procent av all cancer kunna förebyggas genom olika åtgärder, som exempelvis att inte röka, vara fysiskt aktiv och sunda matvanor.


13
SEP

Norr

Uppskattad nätverksträff för diagnostiska centrum

Landstinget Västernorrland (LVN) inbjöd till nätverksträff för samtliga diagnostiska centrum i norra sjukvårdsregionen. Vid detta första möte bildades ett nätverk för diagnostiska centrum, med stöd av Regionalt cancercentrum norr (RCC Norr).

Norr

Nytt nyhetsbrev från RCC Norr

I det senaste nyhetsbrevet kan du bland annat läsa om webbutbildning i palliativ vård, patienternas upplevelser av standardiserade vårdförlopp, nya vårdprogram och om vad som händer i september.


6
SEP

Norr

Uppdaterad webbutbildning i allmän palliativ vård

RCC Norrs webbutbildning i allmän palliativ vård i livets slutskede har uppdaterats och finns tillgänglig för alla vårdanställda inom landsting, kommun och privat vårdverksamhet.


15
AUG

Norr

Bättre vårdprocess för utsatt patientgrupp

I september tillträder onkologen Anna Näslund uppdraget som RCC:s processledare för cancer utan känd primärtumör (CUP). Till vardags arbetar hon kliniskt och möter patienter både på mottagning och avdelning vid Cancercentrum, Norrlands universitetssjukhus.


9
JUN

Norr

Verksamhetschef till Regionalt cancercentrum norr

Välkommen att söka tjänsten som verksamhetschef vid Regionalt cancercentrum norr. Chefen för RCC Norr är huvudansvarig för det strategiska arbetet att samordna cancervården i norra regionen. RCC Norr styrs av Norrlandstingets regionförbund men driftas inom Västerbottens läns landsting. De 30 medarbetarna finns fysiskt vid Norrlands universitetssjukhus i Umeå, i nyrenoverade kontorslokaler.


2
JUN

Norr

Målgång för kontaktsjuksköterskor

19 kontaktsjuksköterskor från hela norra sjukvårdsregionen blev i torsdags klara med en uppdragsutbildning som handlar om kontaktsjuksköterskans roll i cancervården.


29
MAJ

Norr

Hallå där Mikael Johansson...

...processledare för lungcancer vid RCC Norr, som tilldelats årets lungcancerstipendium som uppmärksammar personer som bidrar med betydande insatser inom lungcancerområdet.


24
MAJ

Norr

Stipendium till Mikael Johansson

Den femte maj tilldelades överläkare Mikael Johansson SLUSG-stipendiet 2017. Mikael Johansson är verksam vid Cancercentrum, Norrlands universitetssjukhus och är processledare för lungcancerområdet inom Regionalt cancercentrum norr.


9
MAJ

Norr

Min vårdplan på nätverksmöte för kontaktsjuksköterskor

Idag hölls nätverksmöte för kontaktsjuksköterskor inom cancervården i norra regionen. De flesta av deltagarna kopplade upp sig via video och mötet var upplagt i korta föredrag. Samordnare för kontaktsjuksköterskorna i norr, Katja Vuollet Carlsson, talade bland annat om uppdraget som kontaktsjuksköterska, Min vårdplan och cancerrehabilitering.


21
APR

Norr

Ny processledare för hudcancer

Sedan i början av mars 2017 är Adriana Herrera Gonzales RCC Norrs nya processledare för diagnosen malignt melanom (hudcancer).


19
APR

Norr

Nyhetsbrev 4 från RCC Norr ute nu!

I vårt senaste nyhetsbrev kan du läsa om RCC Norrs regionala cancerdagar, SVF i primärvården, nya vårdprogram mm. Välkommen som prenumerant på nyhetsbreven!


12
APR

Norr

Snabbare utredning av misstänkt cancer i primärvården

När familjeläkaren Maria Lindström i Sundsvall första gången hörde talas om att standardiserade vårdförlopp (SVF) skulle införas i svensk cancervård, kände hon sig skeptisk och frågande. Hur skulle man kunna skapa ett snabbspår för patienter med misstänkt cancer utan att tränga undan andra grupper som behöver sjukvård? Om många patienter utreds enligt SVF, riskerar då inte andra patienter att hamna utanför? Resultatet efter två år med SVF är kortade utredningstider, inte bara för patienter med misstänkt cancer, utan för alla som söker primärvård i Sundsvall.


11
APR

Norr

Cancerforskningens dag i Umeå

Den 7 april arrangerade RCC Norr och Umeå universitet Cancerforskningens dag i landstingshuset, i Umeå. Cancerforskningsdagen är årligt återkommande och hålls alltid på engelska. En stor skara ivriga åhörare och poster-presentatörer samlades för att lyssna på föreläsningar om patientnära kliniska studier och grundläggande molekylärbiologisk forskning.


10
APR

Norr

RCC:s regionala cancerdag 2017

RCC Norrs regionala cancerdag gick av stapeln i Umeå den 6 april, med ett 130-tal deltagare från hela norra regionen. Mycket fokus låg på standardiserade vårdförlopp (SVF) och primärvårdens viktiga roll i den nationella satsningen på kortare väntetider i cancervården. Intressanta föredrag och bikupediskussioner avlöste varandra. Patientrepresentanter deltog under flera av programpunkterna och dagens "mobile" moderator var Peter Löthman, hälso- och sjukvårdsdirektör i region Västernorrland.


3
APR

Norr

Ny processledare till RCC Norr

För varje vårdprocess inom cancerområdet har RCC Norr utsett processledare. Processledarna arbetar på deltid med detta uppdrag och har en central roll i att driva förbättringsarbete i norra regionen.


30
MAR

Norr

Genetiska markörer kopplas till hjärntumörer

Ett internationellt forskningskonsortium har i den hittills största studien av maligna hjärntumörer undersökt genetiska markörer för gliom, en väldigt aggressiv form av hjärntumör. I forskningsstudien, där forskare vid Umeå universitet deltagit, bekräftades 13 tidigare identifierade genetiska markörer och dessutom upptäcktes 13 nya genetiska markörer som har en koppling till gliom.